Sebastian tomasz plocharski / data base – enjoy what I LOVE!~~~~~~~

Portrety (bez)krytyczne* – socjotechniczna instalacja video

concept art + edit